Bona
ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଉପକରଣ, ଜ organic ବିକ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଟ୍ୟୁବଲାର୍ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ପ୍ଲେଟ୍ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ପୃଥକତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଫିଲର ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ଏବଂ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପୃଥକତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ technical ଷୟିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

ସ୍ପ୍ରିଆଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |

 • Microfiltration membrane

  ମାଇକ୍ରୋଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ |

  ମାଇକ୍ରୋଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସାଧାରଣତ 0.1 0.1-1 ମାଇକ୍ରୋନ୍ର ଏକ ଫିଲ୍ଟର୍ ଆପେଚର ସହିତ ଫିଲ୍ଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୁ ସୂଚିତ କରେ |ମାଇକ୍ରୋଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ 0.1-1 ମାଇକ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ କଣିକାକୁ ଅଟକାଇପାରେ |ମାଇକ୍ରୋଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ମାକ୍ରୋମୋଲ୍ୟୁକୁଲ୍ ଏବଂ ଦ୍ରବୀଭୂତ କଠିନ (ଅଜ ic ବିକ ଲୁଣ) ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଗିତ କଠିନ, ଜୀବାଣୁ, ମାକ୍ରୋମୋଲ୍ୟୁକୁଲାର କୋଲଏଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଟକାଇବ |

 • Nanofiltration Membrane elements

  ନାନୋଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |

  ନାନୋଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍ର MWCO ରେଞ୍ଜ୍ ରିଭର୍ସ ଓସୋମୋସିସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରାଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 200-800 ଡାଲଟନ୍ |

  ବାଧା ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ବିଭାଜିତ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ଆୟନଗୁଡିକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ମୋନୋଭାଲାଣ୍ଟ ଆୟନଗୁଡିକର ବାଧା ହାର ଫିଡ୍ ସମାଧାନର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ରଚନା ସହିତ ଜଡିତ |ନାନୋଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ସାଧାରଣତ organic ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳରେ ଜ organic ବ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପିଗମେଣ୍ଟ, ଭୂତଳ ଜଳର କଠିନତା ଏବଂ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଲୁଣକୁ ଆଂଶିକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହା ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜ bi ବ ଚିକିତ୍ସା ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

 • Reverse osmosis membrane elements

  ଓଲଟା ଓସ୍ମୋସିସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |

  ଓଲଟା ଓସ୍ମୋସିସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଓଲଟା ଓସ୍ମୋସିସ୍ ର ମୂଳ ଉପାଦାନ |ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ଅନୁକରଣୀୟ ଜ ological ବିକ ସେମି ବିସ୍ତାରଯୋଗ୍ୟ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ |ଏହା 0.0001 ମାଇକ୍ରନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଟକାଇପାରେ |ଏହା ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପୃଥକ ଉତ୍ପାଦ |ଏହା 100 ରୁ ଅଧିକ ମଲିକୁଲାର ଓଜନ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଲୁଣ ଏବଂ ଜ organic ବ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବାଧା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଦେଇଥାଏ |

 • Ultrafiltration Membrane elements

  ଅଲ୍ଟ୍ରାଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |

  ଅଲ୍ଟ୍ରାଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋରସ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଯାହା ପୋର ସାଇଜ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ପୋର୍ ସାଇଜ୍ ରେଞ୍ଜର 0.01 ମାଇକ୍ରନ୍ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ |ବିଭିନ୍ନ ମଲିକୁଲାର ଓଜନ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସଜାଇବା, ଅପରିଷ୍କାର ଅପସାରଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗୀକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରେ |