Bona
ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଉପକରଣ, ଜ organic ବିକ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଟ୍ୟୁବଲାର୍ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ପ୍ଲେଟ୍ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ପୃଥକତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଫିଲର ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ଏବଂ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପୃଥକତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ technical ଷୟିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପାଇଲଟ୍ ମେସିନ୍ |

  • Hollow Fiber Membrane Pilot Machine BONA-GM-ZK06

    ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପାଇଲଟ୍ ମେସିନ୍ BONA-GM-ZK06 |

    BONA-GM-ZK06 ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପକରଣର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ମଲିକୁଲାର୍ ଓଜନ କଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ (UF, MF) ସହିତ ବଦଳାଯାଇପାରିବ |ଏହା ଜ ological ବିକ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ, ରାସାୟନିକ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଫିଡ୍ ତରଳର ପୃଥକତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |