Bona
ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଉପକରଣ, ଜ organic ବିକ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଟ୍ୟୁବଲାର୍ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ପ୍ଲେଟ୍ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ପୃଥକତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଫିଲର ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ଏବଂ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପୃଥକତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ technical ଷୟିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |

 • Flat Ceramic Membrane

  ଫ୍ଲାଟ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ |

  ଫ୍ଲାଟ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଆଲୁମିନା, ଜିର୍କୋନିଆ, ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଜ ic ବିକ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସଠିକତା ଫିଲ୍ଟର ପଦାର୍ଥ |ସପୋର୍ଟ ଲେୟାର୍, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲେୟାର୍ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସ୍ତର ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଗଠନ ଏବଂ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ୍ ଅସୀମେଟ୍ରିରେ ବିତରଣ |ପୃଥକତା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଶୁଦ୍ଧତା, ଏକାଗ୍ରତା, ନିରୂପଣ, ନିଷ୍କାସନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫ୍ଲାଟ ସିରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |

 • Tubular Ceramic Membrane elements

  ଟ୍ୟୁବୁଲାର୍ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |

  ଟ୍ୟୁବୁଲାର୍ ସିରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଆଲୁମିନା, ଜିର୍କୋନିଆ, ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାପଜ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଅଜ organ ବିକ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସଠିକତା ଫିଲ୍ଟର ପଦାର୍ଥ |ସପୋର୍ଟ ଲେୟାର୍, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲେୟାର୍ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସ୍ତର ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଗଠନ ଏବଂ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ୍ ଅସୀମେଟ୍ରିରେ ବିତରଣ |ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କଠିନକୁ ପୃଥକ କରିବାରେ ଟ୍ୟୁବୁଲାର ସିରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |ତେଲ ଏବଂ ଜଳର ପୃଥକତା; ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଥକତା (ବିଶେଷତ food ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପ, ବାୟୋ-ଫାର୍ମ, କେମିକାଲ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖଣି ଶିଳ୍ପ) |

 • Hollow Fiber Membrane elements

  ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |

  ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଅସୀମିତ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଯାହାକି ସ୍ supporting ୟଂ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଫାଇବର ପରି ଆକୃତିର |ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କାନ୍ଥକୁ ମାଇକ୍ରୋପୋରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ମଲିକୁଲାର୍ ଓଜନ ସହିତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇପାରେ ଏବଂ MWCO ହଜାରେ ରୁ ଶହ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ |କଞ୍ଚା ଜଳ ହାଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାହାରେ କିମ୍ବା ଚାପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯଥାକ୍ରମେ ବାହ୍ୟ ଚାପ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ପ୍ରକାର |

 • Microfiltration membrane

  ମାଇକ୍ରୋଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ |

  ମାଇକ୍ରୋଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସାଧାରଣତ 0.1 0.1-1 ମାଇକ୍ରୋନ୍ର ଏକ ଫିଲ୍ଟର୍ ଆପେଚର ସହିତ ଫିଲ୍ଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୁ ସୂଚିତ କରେ |ମାଇକ୍ରୋଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ 0.1-1 ମାଇକ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ କଣିକାକୁ ଅଟକାଇପାରେ |ମାଇକ୍ରୋଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ମାକ୍ରୋମୋଲ୍ୟୁକୁଲ୍ ଏବଂ ଦ୍ରବୀଭୂତ କଠିନ (ଅଜ ic ବିକ ଲୁଣ) ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଗିତ କଠିନ, ଜୀବାଣୁ, ମାକ୍ରୋମୋଲ୍ୟୁକୁଲାର କୋଲଏଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଟକାଇବ |

 • Nanofiltration Membrane elements

  ନାନୋଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |

  ନାନୋଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍ର MWCO ରେଞ୍ଜ୍ ରିଭର୍ସ ଓସୋମୋସିସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରାଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 200-800 ଡାଲଟନ୍ |

  ବାଧା ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ବିଭାଜିତ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ଆୟନଗୁଡିକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ମୋନୋଭାଲାଣ୍ଟ ଆୟନଗୁଡିକର ବାଧା ହାର ଫିଡ୍ ସମାଧାନର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ରଚନା ସହିତ ଜଡିତ |ନାନୋଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ସାଧାରଣତ organic ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳରେ ଜ organic ବ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପିଗମେଣ୍ଟ, ଭୂତଳ ଜଳର କଠିନତା ଏବଂ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଲୁଣକୁ ଆଂଶିକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହା ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜ bi ବ ଚିକିତ୍ସା ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

 • Reverse osmosis membrane elements

  ଓଲଟା ଓସ୍ମୋସିସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |

  ଓଲଟା ଓସ୍ମୋସିସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଓଲଟା ଓସ୍ମୋସିସ୍ ର ମୂଳ ଉପାଦାନ |ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ଅନୁକରଣୀୟ ଜ ological ବିକ ସେମି ବିସ୍ତାରଯୋଗ୍ୟ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ |ଏହା 0.0001 ମାଇକ୍ରନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଟକାଇପାରେ |ଏହା ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପୃଥକ ଉତ୍ପାଦ |ଏହା 100 ରୁ ଅଧିକ ମଲିକୁଲାର ଓଜନ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଲୁଣ ଏବଂ ଜ organic ବ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବାଧା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଦେଇଥାଏ |

 • Ultrafiltration Membrane elements

  ଅଲ୍ଟ୍ରାଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |

  ଅଲ୍ଟ୍ରାଫିଲଟ୍ରେସନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋରସ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଯାହା ପୋର ସାଇଜ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ପୋର୍ ସାଇଜ୍ ରେଞ୍ଜର 0.01 ମାଇକ୍ରନ୍ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ |ବିଭିନ୍ନ ମଲିକୁଲାର ଓଜନ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସଜାଇବା, ଅପରିଷ୍କାର ଅପସାରଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗୀକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରେ |