Bona
ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଉପକରଣ, ଜ organic ବିକ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଟ୍ୟୁବଲାର୍ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ପ୍ଲେଟ୍ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ପୃଥକତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଫିଲର ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ଏବଂ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପୃଥକତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ technical ଷୟିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ମେସିନ୍ |

 • Ceramic Membrane Filtration Experimental Machine BONA-GM-22

  ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ମେସିନ୍ BONA-GM-22 |

  ଏହାକୁ ସିରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ (UF, MF) ର ବିଭିନ୍ନ ଖୋଲା ଆକାର ସହିତ ବଦଳାଯାଇପାରିବ |ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟଜଳ, ବାୟୋ-ଫାର୍ମ, ଉଦ୍ଭିଦ ନିଷ୍କାସନ, ରାସାୟନିକ, ରକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏବଂ ଫ୍ରେମ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଦ୍ରବଣକାରୀ ନିଷ୍କାସନ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅବତରଣ, ଡାଏଟୋମାସିୟସ୍ ପୃଥିବୀ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ସଜାଇବାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ରଜନୀ ଆଡସର୍ପସନ୍ ର ଆଡର୍ସପସନ୍ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ ଏବଂ ଆୟନ ବିନିମୟ ରଜନୀର ପୁନ en ନିର୍ମାଣ ସମୟକୁ ବ olong ାଇଥାଏ |ବୋନା ସିରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଦ୍ରୁତ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍, ଉଚ୍ଚ ଅମଳ, ଭଲ ଗୁଣ, କମ୍ ଅପରେଟିଂ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ର ସୁବିଧା ଅଛି |

 • Laboratory Ceramic Membrane Filtration Machine BONA-GM-12

  ଲାବୋରେଟୋରୀ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ମେସିନ୍ BONA-GM-12 |

  ମିନି ଟାଇପ୍ ମେସିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପୋର ସାଇଜ୍ MF / UFceramic membrane ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ |ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ଯେପରିକି ଜ ological ବିକ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ, ରାସାୟନିକ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫିଡ୍ ତରଳର ପୃଥକତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ନିର୍ମଳକରଣ |ଏହା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ରେମ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ର ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଦଳାଇପାରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଦ୍ରବଣକାରୀ ନିଷ୍କାସନ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅବତରଣ, ଡାଏଟୋମାସିୟସ୍ ପୃଥିବୀ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ଡିକୋଲୋନାଇଜେସନ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ରଜନୀ ଆଡସର୍ପସନ୍ ର ଆଡର୍ସପସନ୍ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ ଏବଂ ପୁନ en ନିର୍ମାଣ ସମୟକୁ ବ olong ାଇପାରେ | ଆୟନ ବିନିମୟ ରଜନୀ |ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ବୋନା ଗ୍ରୁପ୍ ସିରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଦ୍ରୁତ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍, ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ, ​​ଉଚ୍ଚ ଅମଳ, ଭଲ ଗୁଣ, କମ୍ ଅପରେଟିଂ ମୂଲ୍ୟର ସୁବିଧା ଅଛି |

 • Explosion-Proof Ceramic Membrane Filtration Test Machine BONA-GM-22E

  ବିସ୍ଫୋରଣ-ପ୍ରୁଫ୍ ସିରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମେସିନ୍ BONA-GM-22E |

  ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ଜ bi ବିକ, phar ଷଧ, ଖାଦ୍ୟ, ରାସାୟନିକ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥା ଫିଡ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଥକକରଣ, ଶୁଦ୍ଧତା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |ଏହା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ରେମ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ର ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଦଳାଇପାରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଦ୍ରବଣକାରୀ ନିଷ୍କାସନ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅବତରଣ, ଡାଏଟୋମାସିସ୍ ପୃଥିବୀ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ସଜାଇବାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ରଜନୀ ଆଡସର୍ପସନ୍ ର ଆଡର୍ସପସନ୍ ଦକ୍ଷତାକୁ ବ improve ାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁନ en ନିର୍ମାଣ ସମୟକୁ ବ olong ାଇଥାଏ | ଆୟନ ବିନିମୟ ରଜନୀ |ବୋନାବିଓ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଦ୍ରୁତ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍, ଉଚ୍ଚ ଅମଳ, ଭଲ ଗୁଣ, କମ୍ ଅପରେଟିଂ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ଅଛି |UF / MF ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଖୋଲା ଆକାର ସହିତ ବଦଳାଯାଇପାରିବ |

 • Lab Use Ceramic Membrane Filtration Machine BONA-GM-22G

  ଲ୍ୟାବ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ମେସିନ୍ BONA-GM-22G ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

  ଏହାକୁ ସିରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ (UF, MF) ର ବିଭିନ୍ନ ଖୋଲା ଆକାର ସହିତ ବଦଳାଯାଇପାରିବ |ଏହା ଜ ological ବିକ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ, ବାୟୋ-ଫାର୍ମ, ଉଦ୍ଭିଦ ଉତ୍ତୋଳନ, ରାସାୟନିକ, ରକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ଯେପରିକି ପୃଥକତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ଫିଡ୍ ତରଳର ନିରାକରଣ |ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ରେମ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଦ୍ରବଣ ନିଷ୍କାସନ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅବତରଣ, ସେମିଆଟୋମାଟିକ୍ସ ପୃଥିବୀ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଦଳାଇପାରେ | ଆୟନ ବିନିମୟ ରଜନୀ |ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଦ୍ରୁତ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍, ଉଚ୍ଚ ଅମଳ, ଭଲ ଗୁଣ, କମ୍ ଅପରେଟିଂ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ଅଛି |