Bona
ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଉପକରଣ, ଜ organic ବିକ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଟ୍ୟୁବଲାର୍ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ପ୍ଲେଟ୍ ସେରାମିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ପୃଥକତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଫିଲର ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ଏବଂ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପୃଥକତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ technical ଷୟିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

ହୋଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ମେସିନ୍ |

  • Hollow Membrane Industrial Machine BNMF803-A

    ହୋଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ମେସିନ୍ BNMF803-A |

    ବୋନା ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପକରଣର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ମଲିକୁଲାର୍ ଓଜନ କଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ (UF, MF) ସହିତ ବଦଳାଯାଇପାରିବ |ଏହା ଜ ological ବିକ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ, ରାସାୟନିକ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଫିଡ୍ ତରଳର ପୃଥକତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |

  • Hollow Membrane Industrial Machine BONA610-M

    ହୋଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ମେସିନ୍ BONA610-M |

    BONA6010-M ହେଉଛି ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଫିଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଜ bi ବିକ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ, ରାସାୟନିକ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପୃଥକତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ | ବିଭିନ୍ନ ମଲିକୁଲାର୍ ଓଜନ କଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ ଫାଇବର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ (UF, MF) ସହିତ ବଦଳାଯାଇପାରିବ |